Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA: Stosowanie nieoryginalnych filtrów węglowych firmy MAAN może spowodować wadliwą pracę, uszkodzenie okapu oraz utratę gwarancji.

Możliwość zakupu filtrów węglowych w na stronie www.maan.pl → AKCESORIA

 1. MAAN sp. z o.o. z siedzibą w Podolu, Podole 9 05-600 Grójec zwany dalej Gwarantem udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu na okres 2 lat (24 miesiące) od daty zakupu.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Gwarant zapewnia, że sprzęt jest wolny od wad.
 5. Karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedawcy, dowodu zakupu i czytelnego podpisu sprzedawcy i kupującego, jak również z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby nieuprawnione.Gwarant zapewnia, że sprzęt jest wolny od wad.
 6. Wady lub uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia pod numer infolinii.
 7. Wady lub uszkodzenia wynikłe z winy Gwaranta ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez najbliższy autoryzowany zakład usługowy Gwaranta w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady.
 8. Gwarant może dokonać wymiany wadliwego sprzętu, gdy Kupujący zażąda jego naprawy, jak również może dokonać naprawy, gdy Kupujący zażąda jego wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. O sposobie wyboru doprowadzenia do zgodności towaru z umową Gwarant zobowiązany powiadomić o tym Kupującego podając jego przyczynę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady.
 9. Termin naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy.
 10. Sprzęt nie podlega wymianie, jeżeli jego cenę obniżono z powodu wystąpienia wady.
 11. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za uszkodzenia sprzętu spowodowane jego wadliwym montażem, przechowywaniem, użytkowaniem oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione i niepowiązane z Gwarantem.
 12. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz termiczne,
  • elementy szklane i z tworzyw sztucznych, w tym wszelkiego rodzaju przebarwienia oraz regulacje przewidziane w instrukcji obsługi (wymiana żarówek, sznurów przyłączeniowych, sprawdzenie działania). Mogą one być przeprowadzone wyłącznie na koszt użytkownika,
  • uszkodzenia sprzętu wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, konserwacji oraz użytkowania,
 13. Uszkodzenia powstałe z przyczyn losowych, w szczególności na skutek przepięcia w instalacji elektrycznej, pożaru, zalania, działania środków chemicznych.
 14. Gwarancja nie ma zastosowania jeżeli:
  • wpisy w karcie gwarancyjnej będą niezgodne ze sprzętem (typ, model)
  • stwierdzona zostanie ingerencja lub naprawa nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych serwisów,
  • do naprawy zostały wykorzystane nieoryginalne części
 15. Klient jest zobowiązany udostępnić sprzęt do naprawy w tym umożliwić demontaż i montaż okapu, usunąć wszelkie elementy zabudowy kuchennej niebędące elementem składowym okapu, a uniemożliwiające naprawę sprzętu.
 16. Okap przeznaczony jest wyłącznie do użytku w indywidualnym gospodarstwie domowym. Używanie okapów do celów innych niż określone powyżej powoduje utratę gwarancji.
 17. Naprawy gwarancyjne wykonywane są poprzez Autoryzowany Serwis Gwarancyjny Gwaranta. Naprawy wykonywane przez serwisy nieautoryzowane powodują utratę praw gwarancyjnych.
 18. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do jakich zobligowany jest korzystający z urządzenia.
 19. W przypadku wezwania Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego Gwaranta korzystający z urządzenia może być zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu Serwisanta, gdy reklamacja nie może zostać rozpatrzona z uwagi na brak ważnej Karty gwarancyjnej, a korzystający zataił ten fakt przed Gwarantem.
 20. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego Gwaranta korzystający z urządzenia może być zobowiązany do pokrycia kosztów SERWISU.
 21. W przypadku braku zgodności sprzętu z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

UWAGA: Stosowanie nieoryginalnych filtrów węglowych firmy MAAN może spowodować wadliwą pracę, uszkodzenie okapu oraz utratę gwarancji.

Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez określony punkt serwisowy.